A Takarék Faktorház Zrt. (székhely: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.; Cégjegyzékszám: 01-10-045163; Adószám: 13371971-2-43) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 122. § (4) bekezdésében foglaltak szerint közzéteszi, hogy a Takarék Faktorház Zrt.-ben az alábbi tulajdonosok rendelkeznek a befolyásoló részesedéssel:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cégjegyzék szám: 01-10-04-1206, Adószám: 10241662-4-44)
Tulajdoni és szavazati hányada: 100%

A Takarék Faktorház Zrt. (székhely: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.; Cégjegyzékszám: 01-10-045163; Adószám: 13371971-2-43) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 122. § (4) bekezdésében foglaltak szerint közzéteszi, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-n kívül nincs a Takarék Faktorház Zrt.-vel szoros kapcsolatban álló személy.

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció Központi Bankja és a Takarék Csoport (Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó társaságok) irányító hitelintézete a vele közvetlenül szoros kapcsolatban álló személyek körét közzéteszi a honlapján. Ezeket a közzétételeket az alábbi lnkre kattintva érheti el:

Integrációs közzétételek

 

 

Az MNB H-JÉ-I-B-118/2016. számú határozata a Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben felügyeleti intézkedések és bírság szankció alkalmazásáról


A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt-nél (székhelye: 1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6., Társaság) lefolyatott összevont alapú ellenőrzést is magában foglaló átfogó vizsgálat során Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) a következő


h a t á r o z a t o t


hozza.
I. Kötelezi a Társaságot, hogy – legkésőbb 2016. december 31. napjáig teljesítse és azt követően is folyamatosan biztosítsa az alábbiakat:

1. Az adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor a hatályos jogszabályi előírások szerint teljesítse, erősítse az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges kontrollfunkciókat, annak érdekében, hogy az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenését is bemutassa.
2. Kötelezi a Társaságot, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat-módosítási kötelezettségének mindenkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban előírt határidőben tegyen eleget.

II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Társaság számára, hogy a határozat rendelkező rész I. 1. alpontjában foglalt intézkedés végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2017.február 28. napjáig küldje meg az MNB részére.

III. Kötelezi a Társaságot a határozat rendelkező része

a) I.1 .- pontjaiban foglalt jogszabálysértés miatt 500.000 ,- Ft, azaz ötszázezer forint összegű bírság,
b) I.2. pontjában feltárt jogszabálysértés miatt 1.000.000 ,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság
azaz összességében 1.500.000 ,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére.

Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott felügyeleti bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB-nek a 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd (háromszázhatvanötöd) része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.


Budapest, 2016. július 05.

Dr. Kandrács Csaba
ügyvezető igazgató

 Határozat letöltése pdficon large